การประเมินโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน

ชื่อเรื่อง       การประเมินโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี      

                

ผู้วิจัย        ชุติพร   สุระกำแหง

              ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ   

  บทคัดย่อ

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ซึ่งใช้การประเมินรูปแบบ ซิป (CIPP Evaluation Model) การประเมิน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านสภาวะแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ (Process) ด้านผลผลิต (Product) ประชากรที่ใช้ในการประเมินโครงการครั้งนี้  ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 2 คน คณะกรรมการสถานศึกษา จำนวน 13 คน ครูผู้สอนโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 32 คน  คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง จำนวน 145 คน และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 427 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม  การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD)

               ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ ในภาพรวมการประเมินโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล1 บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี โดยใช้รูปแบบ CIPP Model อยู่ในระดับมาก โดยผล

               1.การวิเคราะห์ข้อมูลของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนเทศบาล 1
ในภาพรวมความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเกี่ยวกับสภาพการดำเนินงาน
ตามโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโรงเรียนเทศบาล 1
บ้านตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

                   1.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation: C)ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายเกี่ยวกับความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน ของสภาพการดำเนินงานตามโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก

                   1.2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation: I)  ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายเกี่ยวกับความพร้อมและเพียงพอของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมาก

                   1.3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P) ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายเกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพการดำเนินงานตามโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก

                   1.4 ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) ระดับความคิดเห็นของคณะกรรมการเครือข่ายเกี่ยวกับความสำเร็จและความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก

              2.ผลการวิเคราะห์ข้อมูลของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ซึ่งระดับความคิดเห็นของนักเรียน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า

                   2.1 การประเมินด้านบริบท (Context Evaluation: C)ระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผู้เรียนของสภาพการดำเนินงานตามโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก

                   2.2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation: I)  ระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความพร้อมและเพียงพอของปัจจัยในการดำเนินงานตามโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน อยู่ในระดับมาก

                   2.3 การประเมินด้านกระบวนการ (Process Evaluation: P) ระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพการดำเนินงานตามโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก

                  2.4 ด้านผลผลิต (Product Evaluation: P) ระดับความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับความสำเร็จและความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการผู้ปกครองช่วยสอนเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอยู่ในระดับมาก

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์