รายงานการพัฒนาการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลขวิเคราะห์โจทย์ปัญหา

ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลขวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และเจตคติต่อการเรียนด้วยแบบฝึกกับวิธีสอนปกติตามคู่มือครู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ)

ผู้รายงาน     นางเยาวลักษณ์  จันทร์ทองศรี

ปีการศึกษา   2558

บทคัดย่อ

 

                การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพการสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลขวิเคราะห์โจทย์ปัญหา เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรียน และเจตคติต่อการเรียนด้วยแบบฝึกกับวิธีสอนปกติตามคู่มือครู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตลอดปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง (แช่มประชาอุทิศ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร จำนวน 5 ห้องเรียน  มีนักเรียนจำนวน 202 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีจับฉลาก ได้กลุ่มตัวอย่างมาจำนวน 2 ห้องเรียน คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1จำนวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุมได้รับการสอนโดยวิธีสอนปกติตามคู่มือครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/4 จำนวน 41 คน เป็นกลุ่มทดลองได้รับการสอนโดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลขวิเคราะห์โจทย์ปัญหา มีนักเรียนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดจำนวน 81 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบฝึก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบวัดความคงทนในการเรียน และแบบสอบถามวัดเจตคติต่อการเรียนนำไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบค่าที(t-test) แบบ Independent Samples  group และทดสอบค่าที(t-test) แบบ DependentSamples  group

                ผลการวิจัยพบว่า

                1. การสอนการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์โดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลขวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแบบฝึก มีประสิทธิภาพ 77.70 / 76.67ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 70/70

                2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลขวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแบบฝึกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

                3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลขวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแบบฝึกมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนปกติตามคู่มือครู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลขวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแบบฝึกมีความคงทนในการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนปกติตามคู่มือครู อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                5. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่ได้รับการสอนที่พัฒนาขึ้นโดยใช้เทคนิคการใช้ตัวเลขวิเคราะห์โจทย์ปัญหาด้วยแบบฝึกมีเจตคติต่อการเรียนหลังเรียนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนโดยวิธีสอนปกติตามคู่มือครูอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

 คำสำคัญการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เทคนิคการใช้ตัวเลขวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความคงทนในการเรียน และเจตคติต่อการเรียน

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์