รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา 2204-2103

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา 2204-2103

ผู้รายงาน         นายวีระพงษ์  กองพรม ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

                      วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก

ปีการศึกษา       2559                                                        

                     การศึกษาครั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ  รหัสวิชา 2204-2103 ให้มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก  จำนวน 30  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ  รหัสวิชา 2204-2103  จำนวน 6  เรื่อง  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์   ทางการเรียน 3)  แบบประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  การหาค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การหาประสิทธิภาพ (E1/E2)   ค่าความยากง่าย (p) ค่าอำนาจจำแนก (r) ค่าความเชื่อมั่น (KR – 20 )

                    ผลการศึกษาพบว่า

                      1.  ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ  รหัสวิชา 2204-2103 มีประสิทธิภาพ  81.83/82.78   ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์  80/80 ที่ตั้งไว้

                      2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพสาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ชั้นปีที่ 1  ก่อนและหลังการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ  รหัสวิชา 2204-2103 ก่อนเรียน ร้อยละ  73.44  หลังเรียนร้อยละ  82.78   อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                      3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต รายวิชา โปรแกรมตารางคำนวณ รหัสวิชา 2204-2103 มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์