การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เกษตรพอเพียง กลุ่มสาระ การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เกษตรพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เกษตรพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

           กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก (กรับวิทยาทาน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 28 คน เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งนี้ใช้ แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เกษตรพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กอบด้วย ชุดการสอน E=learning ชุดที่ 1 เรื่อง นานาพันธุ์พืช ชุดที่ 2 เรื่อง การคัดเลือกและขยายพันธุ์พืช ชุดที่ 3 เรื่อง ดินและปุ๋ย ชุดที่ 4 เรื่อง การปลูกและดูแลรักษาพันธุ์พืช และ ชุดที่ 5 เรื่อง การเก็บเกี่ยวพันธุ์พืช

          ผลการวิจัยพบว่า แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เกษตรพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 82.13/85.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่ตั้งไว้ ค่าดัชนีประสิทธิผลของผู้เรียน ด้วยแผนการจัดการเรียนรู้การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง เกษตรพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลการเรียนก่อนเรียน 75.60 และมีผลการเรียนหลังเรียน85.00 ผู้เรียนมีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์