การเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องโมเมนตัมและการชน โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุก ด้วยชุดกิจกรรมเสริมปฏิบัติการ นักเรียนชั้

การวิจัย เรื่อง การเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องโมเมนตัมและการชน  โดยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกด้วยชุดกิจกรรมเสริมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมเสริมปฏิบัติการเรื่องโมเมนตัมและการชนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 นำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 30 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  โดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ดำเนินการวิจัยโดยใช้รูปแบบกลุ่มเดียว เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามวัดความพึงพอใจ แผนการจัดการเรียนรู้และชุดกิจกรรมเสริมปฏิบัติการโมเมนตัมและการชน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test (Dependent Sample)

             ผลปรากฏว่า ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมเสริมปฏิบัติการโมเมนตัมและการชนที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 80.79/78.39 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่กำหนดไว้ เมื่อนำชุดกิจกรรมเสริมปฏิบัติการไปใช้ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 27 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนเฉลี่ยคิดเป็น 4.53 ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์