การพัฒนาจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง สารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง  สารรอบตัวเรา                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ผู้ศึกษา           นางณัฐวรรณ   เพ็ชรนิล

สถานที่ทำงาน   โรงเรียนบ้านมือบา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2

ปีที่ศึกษา          2559

 

บทคัดย่อ

          การพัฒนาจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ในการศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  (1)  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  (2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง สารรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  (3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารรอบตัวเรา  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (4)  เพื่อศึกษาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องสารรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนบ้านมือบา   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 2  จำนวน 25 คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการศึกษาครั้งนี้  ประกอบด้วย  (1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  สารรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  5 ชุด  (2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 20  แผน  (3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง สารรอบตัวเรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน  1 ฉบับ  (4)  แบบวัดเจคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ด้วย ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง สารรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 1 ฉบับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่าดัชนีประสิทธิผลและการทดสอบ  t-test  (Dependent  Samples)

            ผลการศึกษาพบว่า  

               1.  แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้  ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง สารรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น  มีประสิทธิภาพ  E1/ E2  เท่ากับ  82.88/82.93  ซึ่งสูงกว่าตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

               2.  ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้        ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง สารรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์         ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.7382 แสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น         ร้อยละ 73.82

               3.  นักเรียนที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

               4.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง สารรอบตัวเรา  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีเจตคติทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับมากที่สุด

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์