การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึ

เรื่อง : การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับชุด กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้รายงาน : นางสุภาวดี แก้วเนื้ออ่อน
ปีที่ศึกษา : 2559
บทคัดย่อ

การศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพ ของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองขุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ตามเกณฑ์ 80/80 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านคลองขุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ก่อนและหลังการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5โรงเรียนบ้านคลองขุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล ที่มีต่อการเรียนรู้ใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีกลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนบ้านคลองขุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลจำนวน 34 คน ซึ่งเป็นห้องที่ผู้วิจัยเป็นครูประจำชั้น เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1. ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ KWLH Plus ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 5 ชุดกิจกรรม 2. แผนการจัดการเรียนรู้พัฒนาความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านคลองขุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน25 แผน รวมเวลา 25 ชั่วโมง 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นข้อสอบแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40ข้อและ 4. แบบประเมินความพึงพอใจ ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้รายงานดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง ค่าร้อยละ (Percentage) และการทดสอบที (t-test)
จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในครั้งนี้ สรุปผลการศึกษา ได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คะแนนระหว่างเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 44.06 จากคะแนนเต็ม 50 คะแนนคิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 88.13 และคะแนนสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ย 33.74 จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเป็นค่าเฉลี่ยร้อยละ 86.85 แสดงว่าชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.13 /86.85 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80
2. การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จากการทดสอบก่อนและหลังการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05โดยค่าเฉลี่ยของคะแนน หลังการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนการสอนโดยใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านคลองขุด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล จำนวน 34คน ที่มีต่อการเรียนรู้ใช้เทคนิค KWLH Plus ร่วมกับชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านนิทานคติธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาได้แก่ ด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และด้านสื่อการเรียนรู้/แหล่งเรียนรู้ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อนักเรียนมีความสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และข้อกระบวนการในชุดกิจรรม ส่งเสริมให้นักเรียนความสนุกสนาน กระตุ้นให้อยากรู้ อยากเรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช้
1. ผู้สอนต้องคำนึงถึงพื้นฐานการเรียนรู้ของนักเรียน การแนะนำเบื้องต้นจะเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนตระหนักถึงบทบาทของตนเอง การอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ให้นักเรียนเกิดความตระหนักกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น
2. การพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ เป็นการคิดขั้นสูง ครูผู้สอนควรใช้สื่อที่ดี อ่าน เข้าใจง่าย มีกิจกรรมที่หลากหลาย ควบคู่กับการสอน
ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาผลการพัฒนาด้านอื่น ๆในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค KWLH Plus ควบคู่กับชุดกิจกรรม
2. ควรมีการพัฒนาชุดกิจกรรม ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยในระดับชั้นอื่น ๆ
3. เทคนิค KWLH Plus เป็นเทคนิคการสอนที่ฝึกให้นักเรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ คิดขั้นสูงได้ดี จึงควรนำไปพัฒนาทักษะด้านอื่น ๆ เช่น ทักษะการเขียน เป็นต้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์