รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่อง       รายงานการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน  วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม

                      Adobe Photoshop CS6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 

ผู้รายงาน    ภัทรภร  มั่นเพ็ชร

โรงเรียน     โรงเรียนบ้านนา “นายกพิทยากร”   อำเภอบ้านนา   จังหวัดนครนายก

ปีการศึกษา  2558

 

บทคัดย่อ

 

                การรายงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนกับหลังเรียนที่เรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ที่มีต่อเอกสารประกอบ การเรียน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4              กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2   โรงเรียนบ้านนา“นายกพิทยากร”  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558   จำนวน  46  คน ได้มาโดยเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่ เอกสารประกอบการเรียน   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจ    การวิเคราะห์ข้อมูลใช้       ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย (x-bar)   และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน (S.D.)

                ผลการพัฒนาพบว่า

                1.  เอกสารประกอบการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2   ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.97/84.64   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  หลังเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2  ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop CS6  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (x-bar= 4.58,  S.D. = 0.53)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์