รายงานผลการใช้ชุดการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคและก

บทคัดย่อ

                        การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด  ชั้นประถมศึกษา ปีที่  5  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  ที่เรียนโดยใช้ชุดการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  โรงเรียนบ้านป่าเหมือด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  เขต  3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2559  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  53  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  จำนวน  34  คน   ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม  (Cluster  Random  Sampling)  โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม  (Sampling  Unit)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  ชุดการสอน  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  14  ชุด  แผนการจัดการเรียนรู้   โดยใช้ชุดการสอน  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  16  แผน  แบบทดสอบ   วัดผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนเรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  จำนวน  40  ข้อ  และแบบสอบถาม  ความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5/1  ที่มีต่อชุดการสอน  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกัน สารเสพติด  ชั้นประถมศึกษา ปีที่  5  จำนวน  1  ชุด  ผลการศึกษาพบว่า

                   1.  ประสิทธิภาพชุดการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการเท่ากับ  85.29  ประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์เท่ากับ  84.58  E1/E2  เท่ากับ  85.29/84.58  สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  80/80

                   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสุขศึกษา  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง  การสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรคและการสร้างภูมิคุ้มกันสารเสพติด  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ของนักเรียนจากการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับหลังเรียน  นักเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์