การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท

ชื่อผลงาน               การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

ชื่อผู้รายงาน                         นางพรทิพย์  สุมาลี

ตำแหน่ง                                ครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ

หน่วยงาน                            โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

ปีการศึกษา                           ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558

 

บทคัดย่อ

 

                                การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ    (1)  สร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80     (2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา และ (3) ศึกษาความพึงพอใจทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558        โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน) จำนวน 36 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา       ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา จำนวน 12 ชุด  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา จำนวน 36 แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา จำนวน 30 ข้อ  4) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน(บ้านหนองขอน)           ที่มีต่อแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา จำนวน 12 ข้อ  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติ(E1/E2) ค่าเฉลี่ย     ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน S.D    และการทดสอบค่าที (t – test)

              

                ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา จากการทดลองกับกลุ่มที่ไม่กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 30 คน มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.75/81.33 และเมื่อทดลองกับกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.89/ 83.33 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์การเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนอนุบาลหัวหิน (บ้านหนองขอน) ก่อนและหลังการทดลองใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     โดยคะแนนผลสัมฤทธิ์การแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตราหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง

 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา มีความพึงพอใจเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะการเขียนคำที่มีตัวสะกดตามมาตรา โดยรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 61 คน กำลังออนไลน์