การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย

ชื่อผู้ศึกษา นางยินดี บัวขวัญ

ปีการศึกษา 2556

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของรูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย และ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหาก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนเทศบาลวัดนิโครธาราม สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จำนวน 31 คน ซึ่งได้มาจากวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งผลการวิจัย พบว่า

1. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัยที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบและมีกระบวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก 4 ขั้นตอนดังนี้

ขั้นที่ 1 ขั้นสร้างแรงจูงใจต่อการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจที่จะร่วมกิจกรรม และเห็นภาพรวมของการเรียนรู้

ขั้นที่ 2 ขั้นการจัดประสบการณ์โดยใช้สถานการณ์ปัญหาในชีวิตประจำวัน ของนักเรียน 4 ด้าน กระตุ้นการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่มแล้วตัดสินใจเลือกการแก้ปัญหาที่เหมาะสมที่สุด

ขั้นที่ 3 ขั้นประเมินผลการเรียนรู้ของตนเอง

ขั้นที่ 4 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้จากการแก้ปัญหาพร้อมเสริมสร้างการนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในเหตุการณ์ชีวิตประจำวัน

2. รูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลักเพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของเด็กปฐมวัย มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.11/81.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80

3. ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนก่อนและหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก พบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนหลังได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก สูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นหลัก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์