รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การออกแบบและพัฒนา

                            เว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

                            ปีที่  2  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

ชื่อผู้ศึกษา             ว่าที่ร้อยตรีพิทยา   กาสุริยะ

 

 

                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  และศึกษาระดับความ        พึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 

                    ผู้ศึกษาได้จัดทำเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ประกอบด้วยใบความรู้  8  เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  จำนวน  40  ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว  อำเภอไชยปราการ  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  31  คน  ในระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการเรียน  เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงาน  ก่อนที่จะทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน

                    ผลการศึกษาพบว่า  การหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น                         มีประสิทธิภาพ  E1/E2   ตามเกณฑ์  81.85/83.62  ,  82.39/85.46  และ  81.74/86.21 ตามลำดับ  ดังนั้นเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  88.78 / 81.93 สามารถนำไปใช้สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                    ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  พบว่า  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

                    พบว่า  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  เรื่อง  การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ในแต่ละด้าน  คือ  คุณภาพของเอกสาร  ด้านเนื้อหา  ด้านกระบวนการเรียนรู้  และด้านการนำไปใช้  รวมทุกด้านอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์