ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง           :   ผลการสร้างและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำเรียนรู้ กลุ่มสาระ           การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  สาระที่ 2 หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ 

ชื่อผู้ศึกษา       :   นางขจรศรี    ปาต๊ะ

ปีการศึกษา      :   2559

 

 

การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำเรียนรู้ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำเรียนรู้ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสือ             อ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำเรียนรู้ กลุ่มประชากรประกอบด้วยนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์  อำเภอเวียงป่าเป้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 7 คน ได้ดำเนินการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำเรียนรู้ สำหรับนักเรียน            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 14 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ แบบสอบถามความพึงพอใจ              และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลทำโดยนำคะแนนระหว่างเรียน             จากการทำแบบฝึกหัดท้ายเล่มกับคะแนนหลังเรียนของแต่ละเล่มมาวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำเรียนรู้ (E1/E2) และศึกษาความก้าวหน้าของการทดสอบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 20 ข้อ และ        หาค่าระดับความพึงพอใจของกลุ่มประชากร สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า

  1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำเรียนรู้ เล่มที่ 1–14 มีประสิทธิภาพ สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเฉลี่ยร้อยละ 80/80 ทุกเล่ม โดยภาพรวมได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 84.03/85.20
  2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน คะแนนหลังเรียนได้เท่ากับ 18.14 คิดเป็นร้อยละ 90.71 คะแนนก่อนเรียนเท่ากับ 8.71 คะแนน             คิดเป็นร้อยละ 43.57 คะแนนความก้าวหน้าได้เท่ากับ 9.43 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 47.14 ตามลำดับ
  3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 7 คน ที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด คุณธรรมนำเรียนรู้ พบว่า ในภาพรวมมีค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจ          ในระดับมาก (m = 2.84, s = 0.24)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์