รายงานผลการใช้สื่อประสมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3

หัวข้อรายงาน     รายงานผลการใช้สื่อประสมในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3

ผู้รายงาน           นางธัญญา  จิตต์สกุล

ปีการศึกษา         2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ 1) เพื่อสร้างและพัฒนาสื่อประสม ชุดส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม ตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 โดยใช้สื่อประสม  ชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ  และ 3) เพื่อศึกษาหาข้อมูลจากแบบสอบถามก่อน และหลังการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาคือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3/2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม สังกัดเทศบาลอำเภอชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัด เพชรบุรี จำนวน 30  คน ที่ได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ สื่อประสม  ชุด ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม 8 ประการ วิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X-bar) ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักเรียน ก่อนและหลังการจัดกิจกรรม โดยหาค่าความก้าวหน้าของความแตกต่าง จากแบบประเมิน

สรุปผลการศึกษา

1. ประสิทธิภาพของสื่อประสมชุดส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 8 ประการ  สูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพที่กำหนดไว้ คือ E1 / E2 (75/75) ตามรายด้านได้แก่  ด้านความขยันและพึ่งตนเอง   ด้านการประหยัดและการออม ด้านความซื่อสัตย์  ด้านความมีวินัย  ด้านความสุภาพ ด้านความสะอาด   ด้านความสามัคคี  ด้านความมีน้ำใจมีค่าเท่ากับ 76.33/78.67, 79.11/80.67,78.89/81.33,79.89 / 81.33   83.33/82.67,76.33/84.67,76.33/86.00,76.00/84.00  ตามลำดับ แสดงว่า สื่อประสมมีประสิทธิภาพสูงเพียงพอที่จะนำไปใช้ได้    

2. หลังการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมทั้ง 8 ประการ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 มีคะแนนเฉลี่ยการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ในทุกด้านอยู่ในระดับมาก 

3. การประเมินพฤติกรรมจากผู้ปกครองเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 ก่อนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่วนใหญ่พฤติกรรมนักเรียนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนการประเมิน หลังการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส่วนใหญ่พฤติกรรมนักเรียนอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 122 คน กำลังออนไลน์