การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผลงาน      การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา

                     ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อผู้วิจัย       นางนารี  จูงจิตรดำรงค์

สถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ)

ปีที่วิจัย        2558

 บทคัดย่อ

 

           การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development : R&D) มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานเมืองพัทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานเมืองพัทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานเมืองพัทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และเพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่องระบำตำนานเมืองพัทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีขั้นตอนในการดำเนินการ 4 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 วิจัย (Research) ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน ขั้นตอนที่ 2 พัฒนา (Development) การพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนที่ 3 วิจัย (Research) การทดลองใช้หลักสูตร และขั้นตอนที่ 4 พัฒนา (Development) ประเมินผลหลักสูตร ผลการศึกษาพบว่า        

        1.  ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า จากการศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) ไปแล้วนั้น โรงเรียนยังขาดหลักสูตรท้องถิ่นที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนั้น ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระนาฏศิลป์ รวมทั้งนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องจึงมีแนวคิดที่จะสร้างหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา โดยเป็นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับ ความเป็นมา วิวัฒนาการของชุมชนท้องถิ่น ประเภทของนาฏศิลป์ เครื่องดนตรี การขับร้อง และสำคัญที่สุดคือ การสร้างสรรค์ชุดระบำตำนานเมืองพัทยา ที่แต่งขึ้นมาใหม่ทั้งบทเพลง ดนตรี และท่ารำ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนศึกษาจากเอกสารประกอบหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีทั้งใบความรู้และใบกิจกรรมรวมอยู่ด้วยกัน ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติทั้งใบกิจกรรมและฝึกปฏิบัติจริง และมีการผลประเมินผลอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

        2.  ผลการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า หลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ ได้แก่ หลักการ จุดมุ่งหมาย โครงสร้างหลักสูตร โดยมีคำอธิบายรายวิชา เนื้อหา หน่วยการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ เวลาเรียน ขอบข่าย แนวการจัดการเรียนรู้ สื่อ/แหล่งการเรียนรู้และการวัดผลประเมินผล แนวทางการดำเนินการตามหลักสูตร และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 7 แผน คือ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 ปฐมนิเทศแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 ประวัติความเป็นมาเมืองพัทยา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 การแสดงนาฏศิลป์ไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 การขับร้องและบรรเลง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5 หลักและวิธีปฏิบัตินาฏศิลป์ไทย แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6 ระบำตำนานเมืองพัทยา แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 7 ปัจฉิมนิเทศ พบว่า หลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกันเป็นอย่างดี

        3.  ผลการทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า เมื่อนำหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปใช้ทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) จำนวน 35 คน โดยผู้วิจัยได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้การระดมความคิด การบรรยาย การสาธิต และการปฏิบัติจริง พบว่า นักเรียนให้ความสนใจและความร่วมมือในการทำกิจกรรม สามารถสรุปสาระจากการเรียนรู้และการแสดงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา ได้ และประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมของตนเองร่วมกับผู้วิจัย ผู้นำชุมชน แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนาผลในครั้งต่อไป

        4.  ประเมินผลหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ผลการเรียนรู้นาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา ของนักเรียนก่อนและหลักการใช้หลักสูตรแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยหลังการใช้หลักสูตรสูงกว่าก่อนการใช้หลักสูตร นักเรียนมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรท้องถิ่นนาฏศิลป์สร้างสรรค์ เรื่อง ระบำตำนานเมืองพัทยา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์