การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท

ชื่อเรื่อง                            การพัฒนาศักยภาพการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท


ผู้วิจัย                               อดิเรก เฉลียวฉลาด


ตำแหน่ง                           รองผู้อำนวยการสถานศึกษา 


วิทยฐานะ                          รองผู้อำนวยการชำนาญการ       


 


บทคัดย่อ


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อ 1) เปรียบเทียบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล      พระพุทธบาท ระหว่างก่อนและหลังการพัฒนา  2) เพื่อศึกษาความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท และ3) ศึกษาผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดจากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท โดยผู้วิจัยใช้กลยุทธ์การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ตามแนวคิดของ เคมมิส และแม็กแท็กการ์ท ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอนคือ ขั้นการวางแผน (Planning) ขั้นการปฏิบัติการ (Action) ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) และขั้นการสังเกต (Observation) กลุ่มตัวอย่างเป็นครูโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทจำนวน 21 คน ได้มาจากที่สมัครใจเข้าร่วมการวิจัยครั้งนี้ และครอบคลุมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน 2) แบบสังเกตพฤติกรรมการดำเนินการทำวิจัยในชั้นเรียน 3) แบบประเมินความสามารถในการเขียนโครงการวิจัยในชั้นเรียน และ 4) แบบประเมินความสามารถในการทำวิจัยในชั้นเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลโดย   การหาค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ค่าร้อยละ (Percentage) และสถิติทดสอบที (t–test)


ผลการวิจัยพบว่า


1.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาท หลังการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


2.  ความสามารถการทำวิจัยในชั้นเรียนของครู โรงเรียนเทศบาลพระพุทธบาทอยู่ในระดับสูง ( =4.05, S.D.=0.41)


3.  ผลการเรียนรู้ของนักเรียนที่เกิดจากการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนเทศบาล  พระพุทธบาท หลังได้รับการพัฒนาสูงกว่าก่อนได้รับการพัฒนาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak