โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

ชื่อเรื่อง           โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ผู้ศึกษา           นางสาวสุภาวดี เจียกุลธร

สถานศึกษา      โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

ปีการศึกษา       2558

 

บทคัดย่อ

 

              การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ (1) พัฒนาโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ (2) ทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ และ (3) ประเมินโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ วิทยากร จำนวน 4 คน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 24 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 667 คน ปีการศึกษา 2558-2559 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม เครื่องมือในการศึกษาได้แก่ โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม วิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และสถิติบรรยาย

              ผลการวิจัยพบว่า

              1. โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน คือ (1) วิเคราะห์ (analyze) และเรียนรู้ (learn) (2) ออกแบบ (design) สอน (teach) สังเกต (observe) และสะท้อนคิด (reflect)

              2. ผลการทดลองใช้โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า ครูมีคะแนนพัฒนาการโดยรวมสูงขึ้น

              3. ผลการประเมินโปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนรู้ พบว่า (1) ประสิทธิผลของโปรแกรม พบว่า ครูมีคะแนนพัฒนาการหลังเข้าร่วมการพัฒนาสูงกว่าก่อนเข้าร่วมการพัฒนา และผ่านเกณฑ์การประเมินที่กำหนดไว้ (2) คุณภาพของโปรแกรม พบว่ากลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจโปรแกรมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์