การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

ชื่อเรื่อง  การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง)
            โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ผู้วิจัย     นายศิวาวุธ สระแก้ว
โรงเรียน โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองนครพนม
            จังหวัดนครพนม
ปีที่วิจัย   2559

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในด้านต่างๆ ดังนี้ (1) ปัจจัยพื้นฐานด้านบริบทของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Context) (2) ปัจจัยนำเข้าในการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Input) (3) กระบวนการปฏิบัติระหว่างดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Process) และ (4) ผลผลิตของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (Product) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ นักเรียน ผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 618 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 3 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าเฉลี่ย และ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏผลดังนี้
1.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านบริบท
1.1.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านบริบท ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัตถุประสงค์ของโครงการมีความชัดเจน รองลงมา คือ วัตถุประสงค์ของโครงการนำไปสู่การปฏิบัติได้ และวัตถุประสงค์ของโครงการครอบคลุมภารกิจที่กำหนด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสร้างนิสัยการรักษาสุขภาพแก่นักเรียน ครู และชุมชน
1.2 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านปัจจัยนำเข้า
1.2.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านปัจจัยนำเข้า ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการจัดกิจกรรมอาหารกลางวันมีเพียงพอ รองลงมา คือ มีงบประมาณจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ครบตามต้องการ และมีงบประมาณซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ได้ทันตามกำหนด ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ งบประมาณการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีเพียงพอ
1.3 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านกระบวนการ
1.3.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ระยะเวลาในการปฏิบัติกิจกรรมตามแผนมีความเหมาะสม รองลงมา คือ แผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความยืดหยุ่น และแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความชัดเจน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ บุคลากร นักเรียน และชุมชน มีส่วนร่วมวางแผนปฏิบัติการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ การปฏิบัติงานโครงการเป็นไปด้วยความสม่ำเสมอตามขั้นตอน
1.3.2 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านกระบวนการ ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ โรงเรียนมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ รองลงมา คือ ความสะดวกในการให้บริการห้องพยาบาล และโรงเรียนมีการจัดเนื้อหาวิชาที่เรียนตรงกับความต้องการของผู้เรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในการวางแผนการเรียนการสอน
1.3.3 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านกระบวนการเกี่ยวกับการให้บริการและเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครองและกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การจัดบริเวณโรงเรียนสำหรับเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนในชุมชน รองลงมา คือ การเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพที่จัดขึ้นในชุมชน และการให้บริการความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมให้นักเรียนบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน
1.3.4 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านกระบวนการเกี่ยวกับการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ การเปิดโอกาสให้ชุมชนเสนอแนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนในการส่งเสริมสุขภาพ รองลงมา คือ การเชิญบุคคลในชุมชนที่มีความรู้ความสามารถมาเป็นวิทยากรในโรงเรียน และการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับสุขภาพที่โรงเรียนจัดขึ้น ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การขอความช่วยเหลือด้านแรงงานจากชุมชน
1.4 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านผลผลิต
1.4.1 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบโครงการ พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพแข็งแรง รองลงมา คือ โรงเรียนได้มีการเผยแพร่ความรู้เรื่องสารเสพติดในโรงเรียน และนักเรียนได้รับการบริการดูแลความสะอาดของร่างกาย ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมบริการอาหารกลางวัน
1.4.2 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนมีความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่าถูกหลักโภชนาการและความปลอดภัย รองลงมา คือ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบรรยากาศภายในโรงเรียน และโรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีกิจกรรมป้องกันอุบัติเหตุจากสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
1.4.3 ผลการประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองแสง) โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้านผลผลิต ตามความคิดเห็นของผู้ปกครอง และกรรมการสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด บุตรหลานของท่านมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้น รองลงมา คือ บุตรหลานของท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเสพติด และมีการควบคุมป้องกันโรคต่างๆ อย่างถูกต้องในชุมชน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ มีการจัดกิจกรรมควบคุมป้องกันสารเสพติดในชุมชนอย่างสม่ำเสมอ

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 27 คน กำลังออนไลน์