การพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ๕ (ค๓๐๒๐๕) สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์บนโทรศัพท

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค30205) สำหรับระบบปฏิบัติการ

                  แอนดรอยด์บนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้รายงาน      พรพรรณ  จันทร์วงค์  ครู โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก

คำสำคัญ      แอพพลิเคชั่น ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์  โทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน  การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

 

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างแอพพลิชั่น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค30205) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนกับหลังเรียนด้วยแอพพลิชั่น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค30205) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ สมาร์ทโฟน บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่เรียน โดยใช้แอพพลิชั่น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค30205) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559  โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 26 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แอพพลิชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน วิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.816)  3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแอพพลิเคชั่น เรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย (mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(standard deviation) และสถิติทดสอบ(t-test)

             ผลการศึกษาพบว่า

      1.  ผลการสร้างแอพพลิเคชั่น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค30205) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพเท่ากับ  84.75/ 82.22

      2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แอพพลิเคชั่น เรื่อง การวิเคราะห์ ข้อมูลเบื้องต้น วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 5 (ค30205) สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟนบนระบบ ปฏิบัติการแอนดรอยด์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

      3.  คะแนนเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แอพพลิเคชั่น เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น  วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม (ค30205)  มีคะแนนระดับความพึงพอใจเฉลี่ย 4.71 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.42  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจสอดคล้องกันค่อนข้างสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมีคะแนนเฉลี่ยความคิดเห็นตั้งแต่ 4.42 – 4.83 อยู่ในระดับความพึงพอใจมากขึ้นไปทุกข้อ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์