การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

รูปภาพของ kanokporn nunkaew

ชื่อเรื่อง            การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง

                   พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ผู้ศึกษา            นางสาวกนกพร  นันแก้ว   ตำแหน่ง  ครู    วิทยฐานะ ครูชำนาญการ

สถานศึกษา      โรงเรียนยางวิทยาคม อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26

ปีที่ศึกษา        พ.ศ. 2558

 

               รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพ  ดัชนีประสิทธิผล  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนยางวิทยาคม ปีการศึกษา 2558 จำนวน    26 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ จำนวน 6 เล่ม เวลาเรียน 18 ชั่วโมง (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบค่า t (Dependent  samples) ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

                     1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.93/83.85 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75

                     2. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 76.30 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 76.30  ตรงตามเกณฑ์ 70 หรืออยู่ในระดับดี

                     3. นักเรียนที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                     4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 256 คน กำลังออนไลน์