ชีวิตของพืช กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม                เรื่อง  ชีวิตของพืช   เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง  ชีวิตของพืช  และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรม                      เรื่อง  ชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปูเลย ประชากร ที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปูเลย                 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 18 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบไปด้วย                   ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบถามความพึงพอใจ นำไปวิเคราะห์หาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ()

            จากการศึกษา พบว่า

            1. การสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรม เรื่อง  ชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปูเลย ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2559  จำนวน  18 คน ในภาพรวมพบว่า  มีประสิทธิภาพร้อยละ 83.38/84.89 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 80/80

            2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง  ชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปูเลย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  คะแนนเต็ม  50 คะแนน คะแนนก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย (= 23.56,= 3.96) คิดเป็นร้อยละ 47.11  และคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย (=42.44,=2.29) คิดเป็นร้อยละ 84.89 คะแนนหลังเรียน               สูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ 37.78 แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการศึกษา

            3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้วยชุดกิจกรรม เรื่อง  ชีวิตของพืช  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านสันปูเลย                ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559  อยู่ในระดับมาก ข้อที่นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คือ ชุดกิจกรรม เรื่อง  ชีวิตของพืช เสริมทักษะการเรียนรู้ให้ฉันอย่างหลากหลาย  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์