ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้นิทานที่เน้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาล

ชื่อเรื่อง         ผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้นิทานที่เน้นแรงจูงใจ

                   ใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/5

                   (อายุ 4–5 ปี)  โรงเรียนเทศบาล ๒ อำนวยวิทย์

 

ชื่อผู้วิจัย        จินตนา   แสนชา

 

ตำแหน่ง        ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ โรงเรียนเทศบาล ๒ อำนวยวิทย์  เทศบาลเมืองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี

 

ปีที่วิจัย          2559

บทคัดย่อ

               การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนด้วยการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้นิทานที่เน้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ โดยมีนักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาล 1/5 อายุ 4-5 ปี โรงเรียนเทศบาล ๒ อำนวยวิทย์ สังกัดเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จำนวน 29 คน การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ One shot case study เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้นิทานที่เน้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพื่อพัฒนาพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/5 (อายุ 4–5 ปี) โรงเรียนเทศบาล ๒ อำนวยวิทย์จำนวน 3 หน่วย 15 วัน นิทานที่เน้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ จำนวน 15 เรื่อง แบบทดสอบพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/5 (อายุ 4–5 ปี) โรงเรียนเทศบาล ๒ อำนวยวิทย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ได้แก่ มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ค่าความยากง่าย (Difficulty) ค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) KR.-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน

ผลการวิจัยพบว่า

               นักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ นักเรียนจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป และคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนชั้นอนุบาล 1/5 (อายุ 4-5 ปี) โรงเรียนเทศบาล ๒ อำนวยวิทย์ หลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยใช้นิทานที่เน้นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.45 ของคะแนนเต็ม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 259 คน กำลังออนไลน์