รายงานการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น

                 สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1                         

ผู้รายงาน      นางกุศล  โมราศิลป์   

ปีการศึกษา    2558

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุ ในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพื่อเปรียบเทียบพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เป็นเด็กชายและหญิง อายุ 4 ปี ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนบ้านประชาอารี ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 จำนวน 9 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น จำนวน 30 ชุด แผนการจัด ประสบการณ์ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น จำนวน 30 แผน แบบประเมินผลพัฒนาการก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น จำนวน 2 ชุด วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าประสิทธิภาพ ผลการศึกษาพบว่า

          1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.31/83.95 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 1

          2. เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 1 มีพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์หลังการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์จากวัสดุในท้องถิ่น โดยก่อนการใช้มีระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 1.99 และหลังการใช้มีระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 2.52 โดยมีผลต่างของระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 0.53  

 

 

                                      

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์