ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ชื่อผลงาน        การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  การคูณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้แบบฝึกทักษะ

ผู้ศึกษา           นางอาลีญา  หีมเหม  ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ  อำเภอรัตภูมิ        จังหวัดสงขลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สงขลา เขต 2           สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ปีที่ทำการ         ปีการศึกษา  2559

 

บทคัดย่อ

                  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การคูณ            ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียนเรื่อง  การคูณ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านเขารักเกียรติ   จำนวน 1 ห้องเรียน  รวม 13 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แบบฝึกทักษะ  และแผนการจัดการเรียนรู้  เรื่องการคูณ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3          การวิเคราะห์ข้อมูลใช้  คะแนนเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และร้อยละ

                   ผลการศึกษาพบว่าแบบฝึกทักษะ  เรื่อง  การคูณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.93/81.15  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด  และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์  เรื่อง การคูณ  โดยใช้แบบฝึกทักษะ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนร้อยละ   36.92  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์