การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด English for you ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ชื่อเรื่องรายงาน                การพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด English  for  you

                                  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

กลุ่มสาระการเรียนรู้          ภาษาต่างประเทศ

ชื่อผู้เขียน                     นางสาวภัคจิรา  พลอยประดับ                                             

ตำแหน่ง                      ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร

ปีการศึกษา                   2559

 

บทคัดย่อ

 

รายงานการพัฒนาทักษะทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชุด English  for  you  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้  1)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชุด English  for  you  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ชุด English  for  you  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร ที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชุด English  for  you  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2559  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี  เขต 1  จำนวน  1  ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน  17  คน  ซึ่งใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive Random Sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชุด English  for  you  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานใช้  ค่า t-test  ( Dependent  Samples)  

ผลการศึกษาพบว่า

            1.  แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชุด English  for  youชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น   มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.43 / 82.20  

          2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ด้านการใช้หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชุด English  for  you  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนวัดโพธิ์เกษตร ที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ  ชุด English  for  you  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์