การพัฒนาบทเรียน e-Learning รหัสวิชา ง2306 รายวิชา เทคโนโลยี 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ชื่อเรื่อง          การพัฒนาบทเรียน e-Learning  รหัสวิชา  ง2306  รายวิชา  เทคโนโลยี 3    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผู้รายงาน        นายณปวร   คงทอง

หน่วยงาน       โรงเรียนปากพนัง   อำเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ปีการศึกษา      2557

 

บทคัดย่อ

 

การพัฒนาบทเรียน  e-Learning  รหัสวิชา ง23106  รายวิชา  เทคโนโลยี 3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน  e-Learning รหัสวิชา ง23106  รายวิชา  เทคโนโลยี 3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียน e-Learning รหัสวิชา ง23106  รายวิชา เทคโนโลยี 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน  e-Learning  รหัสวิชา  ง23106  รายวิชา  เทคโนโลยี 3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2   ห้อง  4  ห้อง  12   ที่ลงทะเบียนเรียน  รหัสวิชา  ง23106 รายวิชา เทคโนโลยี 3  จำนวน 124  คน ของโรงเรียนปากพนัง  อำเภอปากพนัง   จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12   ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา   2557   ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  ( Cluster Sampling )   เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่  1) บทเรียน  e-Learning   รหัสวิชา  ง23106 รายวิชา เทคโนโลยี 3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   2) คู่มือการจัดการเรียนรู้  รหัสวิชา  ง23106 รายวิชา เทคโนโลยี 3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ 1)  แบบประเมินคุณภาพบทเรียน e-Learning รหัสวิชา  ง23106 รายวิชา เทคโนโลยี 3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  2) แบบประเมินคุณภาพคู่มือการจัดการเรียนรู้  รหัสวิชา  ง23106  รายวิชา  เทคโนโลยี 3   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3     3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  รหัสวิชา  ง23106  รายวิชา เทคโนโลยี 3  จำนวน 1 ฉบับ  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน  e-Learning  รหัสวิชา  ง23106  รายวิชา เทคโนโลยี 3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale)  ชนิด  5  ระดับ จำนวน  25  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้ t - test (dependent sample)

ผลการศึกษาพบว่า

1) บทเรียน e-Learning รหัสวิชา ง23106 รายวิชา เทคโนโลยี 3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  3  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยมีประสิทธิภาพ 85.57/86.21

2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รหัสวิชา ง23106 รายวิชา เทคโนโลยี 3 ของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้บทเรียน e-Learning รหัสวิชา ง23106 รายวิชา  เทคโนโลยี 3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน e-Learning รหัสวิชา ง23106 รายวิชา เทคโนโลยี 3  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2557  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.74, S.D. = 0.23)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์