รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน              นายณัฐวุฒิ  เล็บครุฑ

สถานศึกษา          โรงเรียนบ้านคลองตามั่น   อำเภอกบินทร์บุรี   จังหวัดปราจีนบุรี

                                สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 

ปีที่พิมพ์                2559

                                                                                                                             

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง  สารในชีวิตประจำวัน  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  และมีค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ .50 ขึ้นไป  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านคลองตามั่น อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี  จำนวน 17  คน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย

                1.  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                2.  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ  มีค่าความยากง่ายตั้งแต่ 0.35-0.75
ค่าอำนาจจำแนก 0.20 ขึ้นไป  และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .83

                3.  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                รูปแบบการศึกษาเป็นแบบ  One  group  pretest-posttest  design  
โดยมีกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียว  ใช้สถิติ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบค่า t-test  
ผู้ศึกษาได้สรุปผลการศึกษาตามลำดับดังนี้

                1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์       ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าประสิทธิภาพ 83.99/83.53

                2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.74

                3. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                4. การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้
เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมมีระดับคะแนนเฉลี่ย 4.60  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์