ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

บทคัดย่อ

 

ชื่อเรื่อง          :    ผลการพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความ โดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ

                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2                            

ชื่อผู้ศึกษา :    วาสนา  ท่าดีสม    

สาขาวิชา       :    ภาษาไทย

ปีการศึกษา     :    2559

สถานศึกษา  :   โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) เทศบาลตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

                                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์   1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล) ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ  (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)  ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลตำบล แม่คำ  (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)  เทศบาลตำบลแม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2559  จำนวน 1 ห้อง  จำนวน 29 คน แยกเป็นนักเรียนชาย 10 คน  นักเรียนหญิง 19 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ  จำนวน 12 เรื่อง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ (Multiple  Choice)             3  ตัวเลือก  จำนวน  20  ข้อ  แผนการจัดการเรียนรู้ที่ใช้ควบคู่กับหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ จำนวน  14  แผนการจัดการเรียนรู้  เวลาเรียน  26  ชั่วโมง  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลตำบล แม่คำ (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)   ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความ  หาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   เปรียบเทียบผลต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ค่าที (t-test)  วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ โดยหาค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

                   ผลการศึกษาพบว่า

                   1. หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ ทั้ง  12  เรื่อง  มีประสิทธิภาพ  85.83/87.41  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้

                 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านจับใจความหลังเรียน   ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 2  โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)  ที่เรียนโดยใช้หนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความ  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

                   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ (แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)  ที่มีต่อหนังสือส่งเสริมการอ่านจับใจความนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.89  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.11

                  

                  

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์