รายงานการพัฒนาสื่อประสม เรื่อง ดิน หิน และแร่

รูปภาพของ aoddy123

เรื่อง              รายงานการพัฒนาสื่อประสม  เรื่อง  ดิน  หิน  และแร่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

ผู้ศึกษา           ทิพวรรณ  ยุบลเมฆ

ปีที่ศึกษ         ปีการศึกษา  2559

โรงเรียน          นามลวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1

บทคัดย่อ

          รายงานการพัฒนาสื่อประสม  เรื่อง  ดิน  หิน  และแร่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นให้ผู้เรียนเพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ  จากกระบวนการสอนที่น่าสนใจ  และเทคนิคการสอนที่ทำให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถในการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ยิ่งขึ้น  การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายดังนี้ )  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ดิน  หิน  และแร่  โดยใช้สื่อประสม  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ดิน  หิน  และแร่  โดยใช้สื่อประสม  3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ดิน  หิน  และแร่  โดยใช้สื่อประสม  ก่อนเรียนและหลังเรียน  4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ดิน  หิน  และแร่  โดยใช้สื่อประสมกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนนามลวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1 ปีการศึกษา  2559  จำนวน  21  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี  4  ชนิด  คือ  สื่อประสม  เรื่อง  ดิน  หิน  และแร่  จำนวน  1 ชุด  มีทั้งหมด 15  เรื่อง  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง  ดิน  หิน  และแร่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง  ดิน  หิน  และแร่ ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ซึ่งเป็นแบบข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้ชุดสื่อผสม เรื่อง  ดิน  หิน และแร่  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  จำนวน  10  ข้อ   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  สถิติพื้นฐานและสถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐานคือ  t-test  (Dependent  Sample) 

          ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

              1.  การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ดิน  หิน  และแร่  โดยใช้สื่อประสม  มีประสิทธิภาพ  เท่ากับ  85.59/83.10  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้ 

              2.  ค่าดัชนีประสิทธิผลของเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ดิน  หิน  และแร่  โดยใช้สื่อประสม เท่ากับ  0.7360  แสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนคิดเป็นร้อยละ  73.60  

              3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้รับการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ดิน  หิน  และแร่  โดยใช้สื่อประสม  ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

              4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  ดิน  หิน  และแร่  โดยใช้สื่อประสม  มีค่ารวมเฉลี่ยเท่ากับ  4.54  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด

          โดยสรุปการพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อประสม  เรื่อง  ดิน  หิน  และแร่  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเกณฑ์  ทำให้มีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  สมควรนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์