รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เรื่อง              รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  

                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      

ชื่อผู้วิจัย         นางสาวชริตา  ธนาวรภา

ปีที่รายงาน       พ.ศ. 2559      

 

บทคัดย่อ

 

           การวิจัยการพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย   ของการศึกษาเพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80                                   2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์       3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

           กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนจันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559  จำนวน 32 คน   ใช้เวลาในการทดลอง 16  ชั่วโมง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ ชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียน   วิชาประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  6  ชุด  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน      ชนิดเลือกตอบ 4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่  0.32  ถึง 0.64  และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.90  และแบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating - Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ  มีดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80 ถึง 1.00  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  0.95  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้  t-test   

           ผลการวิจัยพบว่า

               1.  ชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ  90.41/93.96  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้

               2.  นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

               3.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนวิชาประวัติศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  เท่ากับ  4.30  หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์