โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) เชียงใหม่

รูปภาพของ supatkul

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book) เชียงใหม่
ณ อาคารมัธยม 4 ชั้น 5 ห้อง 452 – 453 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2552
ระยะเวลา 2 วัน เวลา 8:30 -16:00 น.

-----------------------------

 • วันเวลา
      วันเสาร์ที่ 27 - วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน 2552
      ระยะเวลา 2 วัน เวลา 8:30 -16:00 น.
 • สถานที่อบรม
      ณ อาคารมัธยม 4 ชั้น 5 ห้อง 452 – 453 โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
 • คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
      เป็นครูผู้สอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วิชาอะไรก็ได้
      มีความต้องการสร้างสื่อในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-book)
      มีความรู้เบื้องต้นในการใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows
 • ค่าใช้จ่าย
      ค่าอบรม ฟรี
 • จำนวนที่รับ
       70 คน (สมัครก่อนได้สิทธิ์ก่อน)
 • ผู้จัดอบรม
      สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ
      มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับ อุทยานการเรียนรู้ (TKpark)
 • การสมัคร
  สมัครออนไลน์
      ให้ลงชื่อ-นามสกุล ที่ แสดงความคิดเห็น ข้างล่าง พร้อมรายละเอียดคือ
      - วิชาที่สอน ระดับชั้น โรงเรียน
      - หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
      (ชื่อของท่านจะปรากฎหลังจากทำการสมัครประมาณ 10 นาทีครับ)
 • ดาวน์โหลด กำหนดการอบรม | แบบตอบรับการอบรม
 • เงื่อนไขเพิ่มเติม
      - 1 โรงเรียน สามารถส่งครูเข้ารับการอบรมได้เพียง 2 คนเท่านั้น
      - หากสมัครออนไลน์แล้ว จะต้องดาวน์โหลดแบบตอบรับ แล้ว fax. มาที่มูลนิธิฯ เท่านั้น การสมัครเข้าอบรมจึงจะสมบูรณ์
      - หมดเขตรับสมัคร และกรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาภายในวันที่ 22 มิถุนายน 2552
      - โรงเรียนที่ส่งครูเข้ารับการอบรมจะได้รับมอบโปรแกรม Desktop Author 1 License
      - ภายหลังการอบรม โรงเรียนของท่านจะต้องใช้ โปรแกรม Desktop Author ที่ได้รับแจก ในการจัดทำผลงาน E-Book
      เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา และครูที่เข้ารับการอบรมจะต้องส่งผลงาน E-Book จำนวน 2 ผลงาน เข้าร่วมแข่งขันชิงโล่และ
      รางวัล ในกิจกรรมการประกวด E-Book ในเดือนมิถุนายน 2552
 • ผู้ประสานงานการอบรม
      คุณกัญญา ภูมิพิฆเนศ เบอร์โทรศัพท์ 02-6427031 ต่อ 15
 • สมัครแล้วไม่มาอบรม เป็นการกระทำที่เอาเปรียบผู้อื่นที่ต้องการอบรม
 •  


  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม
  การทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ภาคเหนือ วันที่ 27-28 มิถุนายน 2552
  ณ อาคารมัธยม 4 ชั้น 5 ห้อง 452 – 453  โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  ลำดับที่ ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด หมายเหตุ
  1 นางอัญชลี   จินาวงศ์ บ้านแม่ลอง เชียงใหม่ 
  2 นางปรัศนียา  แสนคำฟู บ้านแม่ลอง เชียงใหม่ 
  3 นางพรจิตร  อินทะจักร์ บ้านเจดีย์แม่ครัว เชียงใหม่ 
  4 นางสาวภัทราภรณ์ กองตะนะ บ้านเจดีย์แม่ครัว เชียงใหม่ 
  5 นางนันตพร  บุญมา บ้านแม่อมลอง เชียงใหม่ 
  6 นายหาญ  จินดาสวัสดิ์ บ้านแม่อมลอง เชียงใหม่ 
  7 นางวิภาวรรณ  เกตุสาคร หนองตูมวิทยา สุโขทัย 
  8 นางสาวโชติรส  แมลงภู่ หนองตูมวิทยา สุโขทัย 
  9 นายไกรศร  อะโนต๊ะ บ้านยางเปียง เชียงใหม่ 
  10 นางกาญจน์ทิพย์  ยืนธรรม บ้านยางเปียง เชียงใหม่ 
  11 นางนันท์นภัส  ศิริเขตต์ บ้านปง  (อินทขิลวิทยาคาร) เชียงใหม่ 
  12 นางสาวอัปสร  ศิลปาจารย์ บ้านปง  (อินทขิลวิทยาคาร) เชียงใหม่ 
  13 นางวาชิยา  เชื้อสะอาด บ้านยางครก เชียงใหม่ 
  14 นางสาวมยุรี  กันทะหลั่น บ้านยางครก เชียงใหม่ 
  15 นางกิ่งดาว  ปัญญา มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
  16 นางวิมล  หวงสุวรรณากร มิตรมวลชนเชียงใหม่ เชียงใหม่ 
  17 นางสาวนฤมล กันติมูล อรุโณทัยวิทยาคม เชียงใหม่ 
  18 นางสาวณัฐกานต์ จอมขันเงิน อรุโณทัยวิทยาคม เชียงใหม่ 
  19 นายธรรมชัย  วงษ์รัตนไตยกูล ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล เชียงใหม่ 
  20 นายปราโมทย์  ธิศรี ประพันธ์-อารีย์ หงษ์สกุล เชียงใหม่ 
  21 นางเกษร  คำฟู ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เชียงใหม่ 
  22 นางสาวทิพวรรณ  บัวบาน ไทยรัฐวิทยา 12 (บ้านเอก) เชียงใหม่ 
  23 นางสาวสุนทรี  สิงห์ทอน บ้านแม่คะ เชียงใหม่ 
  24 นางสุกัญญา  หุ่นภักดี บ้านแม่คะ เชียงใหม่ 
  25 นางสายธาร ผู้อยู่สุข บ้านปางปอย เชียงใหม่ 
  26 นายสงกรานต์ กาวิไล บ้านปางปอย เชียงใหม่ 
  27 นางหนึ่งนุช  ท่องมนต์จิตน์ วัดปางเต็ล เชียงใหม่ 
  28 นางอัจฉรา  วงชาญ วัดปางเต็ล เชียงใหม่ 
  29 นางรัชนีกร  ทนันไชย บ้านต้นผึ้ง เชียงใหม่ 
  30 นางกรเกต ฟุ้งวิทยา  บ้านต้นผึ้ง เชียงใหม่ 
  31 นายอุเทน  ทาศศรีนุก บ้านอ่าย เชียงใหม่ 
  32 นางสาวชุลีกร  ใหม่เขียว บ้านอ่าย เชียงใหม่ 
  33 นางสุทธิวา  คำอ่อนดี บ้านห้วยไผ่ เชียงใหม่ 
  34 นางเขมิกา  วงศ์ใหญ่ บ้านห้วยไผ่ เชียงใหม่ 
  35 นางสาวกรรณิกา  ศรีธิ บ้านหนองขี้นกยาง เชียงใหม่ 
  36 นางศรีลา  นำปุ๊ด บ้านไร่ เชียงใหม่ 
  37 นางจิดาภา  ประภาวิลัย บ้านไร่ เชียงใหม่ 
  38 นางโสภา  ลิ้มประถมพิภพ ทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน 
  39 นายบรรลือศักดิ์  รักษากิจ บ้านนาหวาย เชียงใหม่ 
  40 นางผกากรอง  รักษากิจ บ้านนาหวาย เชียงใหม่ 
  41 นางต้องลักษณ์ ปันผสม บ้านลาน เชียงใหม่ 
  42 นายสวัสดิ์ ปันผสม บ้านห้วยไคร้ เชียงใหม่ 
  43 นายพิเชษฐ ธนาวงค์ บ้านห้วยเป้า เชียงใหม่ 
  44 นางดนุพร จุมพิต บ้านห้วยเป้า เชียงใหม่ 
  45 นางสาววรรณฤดี คำบุศย์ อุดมดรุณี สุโขทัย 
  46 นางสาวสุดารัตน์ มีแก้ว อุดมดรุณี สุโขทัย 
  47 นางสมพร ฉัตรคำแปง ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงใหม่ 
  48 นางรมณ เดชะธนโภคิน ชุมชนบ้านวังจ๊อม เชียงใหม่ 
  49 นายสุรศักด์ เลพล บ้านผาแดง เชียงใหม่ 
  50 นาสาวจิราพร เวชสุคำ บ้านผาแดง เชียงใหม่ 
  51 นายปุณณชาติ ชาติผา สันติวนา เชียงใหม่ 
  52 นางสาวกุลุมาลย์ อินต๊ะแก้ว สันติวนา เชียงใหม่ 
  53 นายธงชัย ญะรัตน์ ราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่ 
  54 นางสาวดวงใจ ถนอมรุ่งเรือง ราชประชานุเคราะห์ 30 เชียงใหม่ 
  55 นายพลากร กันธวัง บ้านต้นผึ้ง (อ.ฝาง) เชียงใหม่ 
  56 นางสาวศิรประภา แก้วอินต๊ะ บ้านต้นผึ้ง (อ.ฝาง) เชียงใหม่ 
  57 นางนภาพร เต็งนุ บ้านแดงมะกอก เชียงใหม่ 
  58 นายถนอม จินนะเบ็งกาศ บ้านแดงมะกอก เชียงใหม่ 
  59 นางสาวแสงเพชร แก้วสำเภา ไทยทนุ บ้านสันต้นดู่ เชียงใหม่ 
  60 นางศิริพร แก้วสำเภา ไทยทนุ บ้านสันต้นดู่ เชียงใหม่ 
  61 นายภิชัย ยาวิเกิง ฉือจี้เชียงใหม่ เชียงใหม่ 
  62 นางสาวศิริรัตน์ บูลประเสริฐ ฉือจี้เชียงใหม่ เชียงใหม่ 
  63 นางอัมพร แก้วคำเชื้อ บ้านสันทรายคองน้อย เชียงใหม่ 
  64 นางพณิชา  มำขุนทด บ้านสันทรายคองน้อย เชียงใหม่ 
  65 นางสาวชลธิชา ชัยแก้ว บ้านโปง เชียงใหม่ 
  66 นางสาวจุไรรัตน์ ชัยกาวิล บ้านโปง เชียงใหม่ 
  67 นายวิทยา ประยูร บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงใหม่ 
  68 นางสาวโสภิคา ทองดัง บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงใหม่ 
  69 นางจันทร์จิรา กันธวรรธน์ รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ 
  70 นายอดิศร แสนแปง รัฐราษฎร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่ 
  71 นางรุ่งนภา เมืองอินทร์ บ้านทุ่งข้าวพวง เชียงใหม่ ขอร่วมสังเกตุการณ์
  72 นางศิริวัลย์ มะโต อุดมดรุณี สุโขทัย ขอร่วมสังเกตุการณ์

  หมายเหตุ :  1. หากรายชื่อของท่านไม่ถูกต้อง  ทางผู้จัดทำต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย เนื่องจากรับเอกสารผ่านแฟ็กซ์อาจไม่ชัดเจนนัก
                  2. ในวันที่จะอบรมขอให้ผู้เข้ารับการอบรมเตรียม file เนื้อหา และ รูปภาพ มาใช้ในการฝึกทำ E-Book

  สมัครอบรม ค่ะ ชื่อนางกาญจณี ฟักอ่อน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

  สมัครเข้ารับการอบรม E- book
  1. นางภัทราลักษณ์ ดู่มณี สอนทุกกลุ่มสาระ ระดับชั้น ป.1 โรงเรียนบ้านป่าลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
  เบอร์โทรศัพท์ 087-1814100 , 053-460190
  2. นายโยธิน ว่องไว สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับชั้น ป. 1 - ม. 3
  โรงเรียนบ้านป่าลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
  เบอร์โทรศัพท์ 089-5525633 , 053-460190

  ขอเข้ารับการอบรม
  1.นางศรีสกูล จิรรัตน์สกุล โรงเรียนสองแคววิทยาคม สอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.4-ม.6 มีความประสงค์จะขอเข้ารับการอบรมเพื่อ
  นำไปสอน E-book ในวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.4 เบอร์โทร 087-1835754 E-mail srisakul_2005@hotmail.com

  1.นายสมภพ ภูรีโรจน์ โรงเรียนสองแคววิทยาคม สอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ม.3-ม.4 มีความประสงค์จะขอเข้ารับการอบรมเพื่อ
  นำไปสอน E-book ในวิชาการใช้โปรแกรม Prodesktop วิชาเพิ่มเติมชั้น ม.3 เบอร์โทร 089-5536519 E-mail sompob@gmail.com

  เพิ่มเติม ครูแสงจันทร์ สุปันเวช ครูภาษาไทย ชั้นป.3 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน โทร.055-589002

  ขอเข้ารับการอบรม
  1. นางวรากร ครองแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้านฯ สอนคอมพิวเอตร์ ชั้น ป.1-ป.6 โทร.0846207349

  ขอเข้ารับการอบรมด้วยน่ะค่ะ ครูวรากร ครองแก้ว ครูสอนคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ต้าน(ราษฎรบำรุง)

  ขอเข้ารับการอบรม
  1.นางสาววรรณฤดี คำบุศย์ โรงเรียนอุดมดรุณี สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้น ม.3 และ ม.4 มีความประสงค์จะขอเข้ารับการอบรมเพื่อ
  นำไปสอน E-book ในวิชาเพิ่มเติมชั้น ม.3 เบอร์โทร 089-6945228 E-mail wanruedee43@hotmail.com
  2.นางสุดารัตน์ มีแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้น ม.2 มีความประสงค์จะขอเข้ารับการอบรมเพื่อนำไปสอน
  E-book เป็นวิชาเพิ่มเติมในชั้น ม.2 เบอร์โทร 089-2720234 E-mail sudarut2005@yahoo.com

  ขอเข้ารับการอบรม
  1.นางสาววรรณฤดี คำบุศย์ โรงเรียนอุดมดรุณี สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้น ม.3 และ ม.4 มีความประสงค์จะขอเข้ารับการอบรมเพื่อ
  นำไปสอน E-book ในวิชาเพิ่มเติมชั้น ม.3 เบอร์โทร 089-6945228 E-mail wanruedee43@hotmail.com
  2.นางสุดารัตน์ มีแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้น ม.2 มีความประสงค์จะขอเข้ารับการอบรมเพื่อนำไปสอน
  E-book เป็นวิชาเพิ่มเติมในชั้น ม.2 เบอร์โทร 089-2720234 E-mail sudarut2005@yahoo.com

  ขอเข้ารับการอบรม
  1.นางสาววรรณฤดี คำบุศย์ โรงเรียนอุดมดรุณี สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้น ม.3 และ ม.4 มีความประสงค์จะขอเข้ารับการอบรมเพื่อ
  นำไปสอน E-book ในวิชาเพิ่มเติมชั้น ม.3
  2.นางสุดารัตน์ มีแก้ว โรงเรียนอุดมดรุณี สอนวิชาคอมพิวเตอร์พื้นฐาน ชั้น ม.2 มีความประสงค์จะขอเข้ารับการอบรมเพื่อนำไปสอน
  E-book เป็นวิชาเพิ่มเติมในชั้น ม.2

  ขอสมัครเข้าร่วมอบรม E-book เพิ่มเติม (โรงเรียนดียวกัน) ด้วยครับ
  1. นายธนาทิพย์ อูปแก้ว วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.2 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อ.ลี้ จังหวัดลำพูน
  หมายเลขโทรศัพท์ 0866577854

  ขอสมัครเข้าร่วมอบรม E-book ด้วยครับ
  1. นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.1-ม.3-ม.4 โรงเรียนแม่ตืนวิทยา อ.ลี้ จังหวัดลำพูน
  หมายเลขโทรศัพท์ 0861988085

  ขอบคุณค่ะ

  ขอสมัครเข้าร่วมอบรม E-book ด้วยค่ะ
  1. นางดารารัตน์ มะอิ วิชาที่สอน คอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.2-ม.6 โรงเรียนหนองตูมวิทยา อ.กงไกรลสศ จังหวัดสุโขทัย
  หมายเลขโทรศัพท์ 0839597654
  2. นางนิภาวรรณ เกตุสาคร วิชาที่สอน วิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-ม.5 โรงเรียนหนองตูมวิทยา อ.กงไกรลสศ จังหวัดสุโขทัย
  หมายเลขโทรศัพท์ 0869334930

  ขอแก้ไขรายชื่อจากดารารัตน์ เป็น
  นางสาวโชติรส แมลงภู่ สอนวิชาภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนหนองตูมวิทยา อ.กงไกรลสศ จังหวัดสุโขทัย
  หมายเลขโทรศัพท์ 0850492892 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
   

   ช่วยด้วยครับ
  นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
  คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
  ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
  หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
  ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
  มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

  ช่วยกันนะครับ 
  ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
  ไม่ถูกปิดเสียก่อน

  ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

  อ่านรายละเอียด

  ด่วน...... ขณะนี้
  พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
  มีผลบังคับใช้แล้ว 
  ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
  เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
  ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
  อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

   

  สมาชิกที่ออนไลน์

  ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์

  รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak