รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามสาระที่ควรเรียนรู้ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง        รายงานการใช้ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์

                    ตามสาระที่ควรเรียนรู้ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2

ผู้รายงาน      นางยุรี  ณ  รังษี

ปีที่ศึกษา       2559

บทคัดย่อ 

          การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามสาระที่ควรเรียนรู้ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามสาระที่ควรเรียนรู้ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จากการใช้ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามสาระที่ควรเรียนรู้ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนอนุบาลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา จำนวนทั้งสิ้น 64 คน ประกอบด้วย เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 จำนวน 33 คน และชั้นอนุบาลปีที่ 2/2 จำนวน 31 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 จำนวน 33 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามสาระที่ควรเรียนรู้ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 จำนวน 4 ชุด แผนการจัดประสบการณ์ จำนวน 40 แผน แบบประเมินพัฒนาการทักษะการคิดวิเคราะห์ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ จำนวน 4 ชุด และแบบประเมินพัฒนาการระหว่างทำกิจกรรมจากชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ จำนวน 20 กิจกรรม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ ค่าประสิทธิภาพ ค่าดัชนีประสิทธิผลและวิเคราะห์ความแตกต่างโดยใช้ t-test (Dependent Samples) ผลการศึกษาพบว่า

          1. ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามสาระที่ควรเรียนรู้ สำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 82.86/85.36 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80

          2. ทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 หลังการใช้ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามสาระที่ควรเรียนรู้ สูงขึ้นกว่าก่อนการใช้ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยก่อนการใช้มีระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 1.55 และหลังการใช้มีระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 2.57 มีผลต่างของระดับพัฒนาการเฉลี่ยเท่ากับ 1.02

          3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของความก้าวหน้าทางทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2        จากการใช้ชุดกิจกรรมวิทย์น่ารู้ เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ ตามสาระที่ควรเรียนรู้ มีค่าเท่ากับ 0.7801 แสดงว่า เด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 มีความก้าวหน้าทางทักษะการคิดวิเคราะห์เพิ่มขึ้นร้อยละ 78.01

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์