รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง                             รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ


เพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


ผู้รายงาน                           นางสาวรุจิรา   เวียกไทยสงค์  ตำแหน่ง ครู


วิทยฐานะ ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์


                                      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1


ปีการศึกษา                         2559


 


บทคัดย่อ


 


           การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษก่อนเรียนและหลังเรียน         3) เพื่อหาค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้


แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน


บ้านโพนสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ภาคเรียนที่ 2


ปีการศึกษา 2559 จำนวน 33 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)


ซึ่งเป็นห้องที่ผู้รายงานได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สอนและภายในห้องเรียนมีนักเรียนทุกระดับสติปัญญาเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 8 เล่ม  2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 16 แผน แผนละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น 16 ชั่วโมง


3) แบบทดสอบวัดความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบปรนัยชนิดเติมคำ จำนวน 40 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน รวม 40 คะแนน และ 4) แบบวัดความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา


ปีที่ 6 ซึ่งเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน


15 ข้อ  การศึกษาใช้รูปแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน วิเคราะห์ข้อมูลโดย


การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ และการทดสอบทีแบบไม่อิสระ (t-test for Dependent Samples)


 


 


ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า  1. แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นประถม

ศึกษาปีที่ 6ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 93.45/85.68  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษ


หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05


           3.  แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียน


ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7859 ซึ่งมีค่ามากกว่า .50 


แสดงว่า นักเรียนมีความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น ร้อยละ 78.59  1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด


มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.89


 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์