ผลการจัดกิจกรรมบูรณาการ โดยใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1/1 (อายุ 4 - 5 ปี)

ชื่อเรื่อง ผลการจัดกิจกรรมบูรณาการ โดยใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1/1 (อายุ 4 - 5 ปี) ชื่อผู้ศึกษาค้นคว้า นางสาวอัจฉรา สมขุนทด ชื่อสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองอ่างทอง ปีที่ทำ 2560 บทคัดย่อ การศึกษาผลการจัดกิจกรรมบูรณาการ โดยใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1/1 (อายุ 4 - 5 ปี) มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมบูรณาการ โดยใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1/1 (อายุ 4 - 5 ปี) โดยนักเรียนร้อยละ 75 มีคะแนนร้อยละ 75 ขึ้นไป กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กชาย - หญิง อายุ 4-5 ปี กำลังศึกษาอยู่ในระดับปฐมวัยชั้นปีที่ 1/1 (อายุ 4 - 5 ปี) ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองอ่างทอง จำนวน 24 คนเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ประกอบด้วย 1) แผนการจัดกิจกรรมบูรณาการโดยใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1/1 (อายุ 4 - 5 ปี) จำนวน 15 แผน 2) แบบสังเกตทักษะทางสังคม 3) แบบทดสอบวัดทักษะทางสังคม การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นจำนวน 10 ข้อ ทักษะด้านการร่วมกิจกรรมกับผู้อื่น จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ ค่าความเที่ยงตรง ค่าความยากง่าย ค่าอำนาจจำแนกและค่าความเชื่อมั่น ผลการศึกษาพบว่า เด็กมีคะแนนพฤติกรรมความรับผิดชอบผ่านเกณฑ์ 24 คน คิดเป็นร้อยละ 100 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ เด็กจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 มีคะแนนตั้งแต่ร้อยละ 75 ขึ้นไป และคะแนนทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1/1 (อายุ 4 - 5 ปี)โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล หลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการโดยการโดยใช้สื่อวัสดุในท้องถิ่นเพื่อสร้างเสริมทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยชั้นปีที่ 1/1 (อายุ 4 - 5 ปี)โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล ได้คะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 93.67 ของคะแนนเต็ม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์