การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะ

วิไลลักษณ์  ทางดี.  2557.  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es).  โรงเรียนเทศบาล  2  “วิภัชศึกษา”  กองการศึกษา เทศบาลเมืองสุรินทร์.

 

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อ  1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es) โดยมีนักเรียนอย่างน้อยร้อยละ  75  มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด คือ ร้อยละ 75 ขั้นไป  2)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน  เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3/6  จำนวน  33  คน  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557  โรงเรียนเทศบาล 2  “วิภัชศึกษา”  เทศบาลเมืองสุรินทร์ การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยที่ยังไม่เข้าขั้นการทดลอง  (Pre-Experimental Design)  เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี โดยใช้การทดลองหนึ่งครั้ง (One-Shot Case Study) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการจัดการเรียนรู้โดยการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)  จำนวน 14 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน เรื่อง ชีวิตสัมพันธ์  โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)   วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า

1.  นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  75  จำนวน 29  คน  จากนักเรียนทั้งหมด  33  คน  คิดเป็นร้อยละ  87.88  ซึ่งผ่านเกณฑ์ร้อยละ  75  ที่ตั้งไว้

2.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องชีวิตสัมพันธ์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)   ในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์