ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2

ชื่อเรื่อง

ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้  โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์

เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่  2

โรงเรียนเทศบาล  ๔ (ธนวิถี)   เทศบาลนครยะลา  จังหวัดยะลา

ชื่อผู้ศึกษา          

นางสาวรุสนีย์   เจ๊ะยอ

 

ครูชำนาญการ

ระดับชั้น

ชั้นอนุบาลปีที่ 2

สถานศึกษา

โรงเรียนเทศบาล  ๔ (ธนวิถี)   เทศบาลนครยะลา   จังหวัดยะลา              

ปีการศึกษา 

2559

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาผลของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ทักษะ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี)  เทศบาลนครยะลา  จังหวัดยะลา  2)  เพื่อเปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2/4  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  นักเรียนรวม 30 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แผนการจัดประสบการณ์  จำนวน  24  แผน ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ จำนวน  8  ชุด และแบบประเมินทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จำนวน  30  ข้อ มีค่าความเที่ยงตรง (IOC) ระหว่าง 0.80 - 1.00              ค่าความยากง่ายระหว่าง  0.56 - 0.75  ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.28 - 0.44  และค่าความเชื่อมั่น (KR-20) เท่ากับ 0.87 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test 

 

                ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                1.  ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง 5 ทักษะ ของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2   โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ก่อน                       การทดลองอยู่ในระดับปานกลาง และหลังการทดลองอยู่ในระดับดี

                2. นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล ๔ (ธนวิถี) ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ หลังการใช้ชุดกิจกรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ              ทางสถิติที่ระดับ .01

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์