รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 2 โดยนายอภิเชษฐ แนวพญา

บทคัดย่อ

 

ชื่อผลงาน                         รายงานผลการประเมินโครงการนิเทศภายในโรงเรียนเทศบาล 2

ผู้ประเมินโครงการ                นายอภิเชษฐ  แนวพญา

ปีที่รายงาน                       2560

การประเมินโครงการนิเทศภายใน โรงเรียนเทศบาล 2  มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการในการดำเนินโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ และ5) เพื่อประเมินผลกระทบของโครงการ กลุ่มตัวอย่างใช้การคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางเครจซีและมอร์แกน และเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู 10 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการแบ่งออกเป็น  5 ชุด มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการประเมินโครงการ พบว่า

1. การประเมินสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานโครงการ (Context Evaluation) ครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด

2.การประเมินปัจจัยเบื้องต้นในการดำเนินโครงการ (Input Evaluation) ครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation) ครูมีความคิดเห็นโดยภาพรวมในด้านการประชุมชี้แจง การประชุมปฏิบัติการ การประเมินการศึกษาคู่มือ การนิเทศสังเกตการสอน

การนิเทศเยี่ยมชั้นเรียน พบว่ามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด

4. การประเมินผลผลิต (Product Evaluation) ครูมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการโดยภาพรวม พบว่าอยู่ในระดับมากที่สุด

5. ด้านผลกระทบ (Impact Evaluation) ครูมีความพึงพอใจต่อผลกระทบต่อการดำเนินงานโครงการโดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการประเมินพัฒนาของผู้เรียนระดับปฐมวัยสูงขึ้นกว่าก่อนดำเนินโครงการ ครูมีความร่วมมือในการประกอบกิจกรรมมากขึ้น ครูได้พัฒนาตนเองได้เลื่อนวิทยฐานะทางวิชาการมากขึ้น ผู้ปกครองชุมชนให้การสนับสนุนโรงเรียน และมีผู้มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปี

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์