แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชุดที่ 1 เรื่อง อัตราและอัตราส่วน

        แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จัดทำขึ้นตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  เพื่อใช้ประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ ซึ่งแบบฝึกทักษะชุดนี้ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  เร้าใจ   ฝึกซ้ำ  ย้ำ  ทวน  เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และมี    เจตคติที่ดีต่อวิชาคณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น

        แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง  อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เล่มนี้  มีเนื้อหาสาระและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งตรงกับหลักการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่เน้นให้นักเรียนมีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งได้พัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองตามศักยภาพ   โดยแยกแบบฝึกทักษะเป็นเรื่องย่อย มีการสรุปเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนใจ และมีความกระตือรือร้นในการเรียน

        ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องอัตราส่วนและร้อยละกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ชุดนี้  จะนำประโยชน์มาสู่นักเรียนและครูผู้สอนเพื่อมุ่งหมายในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์