รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 

ชื่อเรื่อง         รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน 

                   โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา  2559

ผู้รายงาน      นางสุปรียา สังขวรรโณ        

ปีที่รายงาน     2559

 

            รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 ในการประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินโครงการด้านสภาวะแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน และด้านผลผลิต โดยประยุกต์รูปแบบการประเมินแบบซิปป์ (Context Input Process Product Evaluation Model : CIPP) กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 83 คน          ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 ด้านสภาวะแวดล้อม และด้านปัจจัยเบื้องต้น ตามความคิดเห็น     ของครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์     การประเมิน

2. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง         (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 ด้านกระบวนการดำเนินงาน ตามความคิดเห็นของครู พบว่า       โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

3. ผลการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 ด้านผลผลิต

    3.1 ผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียน วัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู พบว่า โดยภาพรวมอยู่ใน   ระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

    3.2 ผลการประเมินพฤติกรรมรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผู้ปกครอง พบว่า   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

     3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 เปรียบเทียบกับเป้าหมาย พบว่า โดยภาพรวม   มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนด ผ่านเกณฑ์การประเมิน

     3.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่มีต่อโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โรงเรียนวัดโรง (ขาวประชาสรรค์) ปีการศึกษา 2559 พบว่า      โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน

 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำไปใช้

            1. ผู้บริหารสถานศึกษาควรนำผลประเมินโครงการนี้ไปสร้างความตระหนักให้กับบุคลากร และนักเรียน เพื่อให้เห็นความสำคัญของโครงการ และควรดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัย

รักการอ่านอย่างต่อเนื่อง

 

ข้อเสนอแนะในการประเมินครั้งต่อไป

            1. ควรมีการวิจัยหรือรายงานเชิงคุณภาพควบคู่กับเชิงปริมาณ

            2. ควรใช้รูปแบบการประเมินแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล และสารสนเทศที่หลากหลาย สามารถนำไปใช้พัฒนาโครงการให้มีประสิทธิภาพต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์