รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลัก

      เพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้นิทานระดับชั้นอนุบาลปีที่  1

ผู้วิจัย           นางวาสนา  ทับทอง

ปีที่ทำวิจัย    2560

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1)ศึกษาผลก่อนและหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้นิทาน(2)เปรียบเทียบผลก่อนและหลังการใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้นิทาน

                กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ เด็กนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแขม (เรือนพริ้งอาสาสงเคราะห์) สังกัดเทศบาลอำเภอชะอำ อำเภอชะอำ  จังหวัดเพชรบุรี รวม 30 คน ที่ได้มาจากการสุ่มอย่างง่าย  ( Simple  Random  Sampling )  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่(1) แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ 3 กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้นิทาน จำนวน 10 แผน (3) แบบประเมินความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

 

                ผลการศึกษาพบว่า

                1. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ  3 กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้นิทานอยู่ในระดับดี

                2. ความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่ของเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1  หลังใช้แผนการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ  3 กิจกรรมหลักเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อใหญ่โดยใช้นิทานสูงกว่าก่อนการทดลอง

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 40 คน กำลังออนไลน์