การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี

ชื่องานวิจัย      การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี  

ผู้วิจัย               สุวภา  หมะสะอะ

ปีที่วิจัย             2559

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี 2) เพื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี จำแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษาและ 3) เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จำนวน 125 คน โดยจำแนกเป็นผู้บริหารสถานศึกษา 7 คน ครูผู้สอน 63 คน และคณะกรรมการสถานศึกษา 55 คน ของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี จำนวน 6 แห่ง ระยะเวลาศึกษา คือ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ค่าความเชื่อมั่น () เท่ากับ 0.94 วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที  การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) และทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีเชฟเฟ ส่วนปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาใช้การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัย พบว่า

1. สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.80 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.05 รองลงมา 3 อันดับแรก คือ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.98 ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ย 3.95 และด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน มีค่าเฉลี่ย 3.82 ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน มีค่าเฉลี่ย 3.40

2.  สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานีเปรียบเทียบตามสถานภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05  เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ด้านการวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน และด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่นมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

3.  สภาพการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี ตามขนาดสถานศึกษา โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  ด้านการนิเทศการศึกษา ด้านการแนะแนวการศึกษา และด้านการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและ สถาบันอื่น ที่จัดการศึกษา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

4.  ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน จังหวัดปัตตานี ที่พบมากที่สุดในแต่ละด้าน เรียงตามลาดับความถี่จากมากไปน้อย 3 อันดับ ดังนี้  ปัญหาด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจในการทำวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขาดความมั่นใจ ไม่กล้าทำกลัวว่างานวิจัยไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ แนวทาง การแก้ปัญหา คือ จัดอบรมสัมมนาการทำวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างง่าย และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำวิจัยกับสถานศึกษาอื่น  รองลงมาเป็นปัญหา ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ คือ ครูขาดความรู้ความเข้าใจวิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ฝึกให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์ แนวทางการแก้ปัญหา คือ ควรจัดอบรมและฝึกปฏิบัติ วิธีการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห์และลงมือปฏิบัติได้จริง และปัญหาด้านการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น คือ คือ ขาดการประสานงาน    ด้านวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น แนวทางการแก้ปัญหา คือ สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่น ส่งเสริมการประสานงานการจัดการฝึกอบรมร่วมกันให้มากขึ้น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์