รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวั

ชื่องานวิจัย      รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ : กรณีศึกษา โรงเรียนเทศบาล 5  บ้านกาหยี

                      อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ผู้วิจัย             สุวภา  หมะสะอะ

ปีที่วิจัย           2560

บทคัดย่อ

 

          การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 2) สร้างรูปแบบและคู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 3) ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 4) ทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ : กรณีศึกษาโรงเรียนเทศบาล 5 บ้านกาหยี อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี แหล่งข้อมูล ได้แก่ ครูผู้สอน นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองของโรงเรียนเทศบาล 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

          ผลการวิจัยพบว่า

1.  สภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ด้านของโรงเรียนเทศบาล 5 พบว่า ครอบครัวของผู้เรียนส่วนใหญ่ยากจน และอาศัยกับปู่ย่าตายาย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ครูมีภาระงานสอนและงานพิเศษมาก ขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดหลักสูตรการศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พฤติกรรมการสอนของครูยังสอนแบบบรรยาย ขาดการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง ด้านการบริหารจัดการ ขอบข่ายงานโรงเรียนมากเกินไป หลักสูตรสถานศึกษาไม่ชัดเจน การนิเทศติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ งบประมาณมีน้อย ความร่วมมือจากชุมชนค่อนข้างน้อย

2.  ผลการสร้างรูปแบบและคู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของสถานศึกษาขนาดใหญ่ ทำให้ได้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ โดยใช้กระบวนการ PDCA และมีคู่มือการดำเนินการ สามารถนำไปใช้ได้จริง

3.  ผลการตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบและคู่มือการดำเนินงาน มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก สามารถนำไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ มีความเหมาะสมในการนำไปใช้ในการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการอยู่ในระดับมากทีสุด และคู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบ ในภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก หลักการและเหตุผลมีความชัดเจน วัตถุประสงค์ของ คู่มือการดำเนินงานตามรูปแบบมีความชัดเจนเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด

4.  ผลการทดลองใช้และประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ พบว่า ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้สูงขึ้นทุกชั้นและนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดีขึ้น การพัฒนาครูทำให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำหลักสูตรแบบบูรณาการ ผลการประเมินหลักสูตรแบบบูรณาการ พบว่า ในภาพรวมมีความถูกต้องเหมาะสมมาก ผลการประเมินความถูกต้องเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครูในการประเมินสองครั้งแรกมีความถูกต้องเหมาะสมในระดับปานกลางหลังจากครูได้รับข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินทำให้ครูสามารถจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการและจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้ดีขึ้น จากการประเมินความพึงพอใจจากคณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียนในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก และแสดงให้เห็นว่าโรงเรียนมีหลักสูตรแบบบูรณาการที่เหมาะสมกับบริบทโรงเรียน ผู้เรียนและท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์