เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

ชื่อเรื่อง     การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6                       โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบการสืบเสาะหาความรู้  7  ขั้น    

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางนูรีดา  หลงหัน

                         ครูชำนาญการ โรงเรียนบ้านโคกประดู่

                         สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล

 ปีการศึกษา        2560

                                                                                บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7  ขั้น   ตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7  ขั้น   และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7  ขั้น  

ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2560  โรงเรียนบ้านโคกประดู่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล  จำนวน    15  คน  ใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษา 

                   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มี  4  ชนิด  ได้แก่  1)  ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7  ขั้น จำนวน  10 ชุด  2)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7  ขั้น  จำนวน  10  แผน  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระ          การเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  เป็นแบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  40  ข้อ  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7  ขั้น  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  5  ระดับ  จำนวน  15  ข้อ

สถิติที่ใช้ได้แก่ค่าเฉลี่ย (m) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s)และค่าประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7  ขั้น (/)      

                   ผลการวิจัยพบว่า  1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7  ขั้น  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.19/81.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80  ที่ตั้งไว้  2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7  ขั้น  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้  เรื่อง  สารและสมบัติของสาร  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ 7  ขั้น  อยู่ในระดับมาก  (m= 4.38 , s= 0.63)   

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์