รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ชื่อเรื่อง        รายงานผลการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                                ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ จังหวัดปัตตานี

ผู้รายงาน     นางนูไอมา  เจ๊ะสนิ 

หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ สังกัดเทศบาลเมืองตะลุบัน อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

 

บทคัดย่อ

 

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ที่จัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 12 แผน ใช้เวลาสอน 28 ชั่วโมง 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่ายระหว่าง  0.31 – 0.88 ค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.25 – 0.75 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.7998 และ3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) เรื่อง พืชรอบตัวเรา      กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ (E.I) และค่าการทดสอบทีแบบไม่เป็นอิสระต่อกัน (Dependent Sample t-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4      มีประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 82.79/83.16 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/ 80 ที่ตั้งไว้

2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) เรื่อง พืชรอบตัวเรามีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I) ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 0.6862 โดยก่อนเรียนนักเรียนมีผลรวมคะแนนเท่ากับ 264 คะแนน มีค่าเฉลี่ย 13.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.00 ในขณะหลังเรียนนักเรียนมีผลรวมคะแนนสูงขึ้นเท่ากับ 474 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.95 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 2.04 แสดงว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และนักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนใกล้เคียงกันมากกว่าก่อนเรียน

3) นักเรียนที่เรียนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เมื่อพิจารณารายคนพบว่า นักเรียนทั้ง 19 คน ต่างมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

4) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7 Es) เรื่อง พืชรอบตัวเรา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ขั้นที่ 7 ขั้นนำความรู้ไปใช้ และขั้นที่ 4 ขั้นอธิบายและลงข้อสรุป สูงที่สุดเท่ากัน ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก (= 4.41,S.D. = 0.61)  และมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ตามแบบวัฏจักรการเรียนรู้ ขั้นที่ 3 ขั้นสำรวจและค้นหา ต่ำที่สุด ซึ่งเป็นความพึงพอใจในระดับมาก  (= 4.25, S.D. = 0.54) และมีความพึงพอใจทั้งหมด โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (= 4.32, S.D. = 0.61)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 11 คน กำลังออนไลน์