หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 32101 ชื่อวิชา พร

การศึกษา เรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 32101 ชื่อวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ศีลธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านร่องส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 32101 ชื่อวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ศีลธรรมจริยธรรม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 32101 ชื่อวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ศีลธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านร่องส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ประชากรที่ใช้ ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านร่องส้าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559             จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ประกอบ ไปด้วย หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม  จากหลักธรรมอริยสัจ จำนวน 6 เล่ม แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัส ส 32101 ชื่อวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ศีลธรรมจริยธรรม จำนวน 7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนเพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/ 80 เปรียบเทียบการทดสอบก่อนและหลังเรียน  โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและหาค่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ  โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สรุปได้ดังนี้

 สรุปผลการศึกษา

             จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้

                1.  ประสิทธิภาพรวมของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ  เป็น 81.99/83.27 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ที่กำหนดไว้ และเป็นไปตามสมมุติฐานของการศึกษา

                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน เป็น 24.91 คิดเป็นร้อยละ 83.03 คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเป็น 18.09 คิดเป็นร้อยละ 60.30 ส่งผลให้คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนและเป็นไปตามสมมุติฐานของการวิจัย        

                3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมส่งเสริมคุณธรรม จากหลักธรรมอริยสัจ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  รหัส ส 32101 ชื่อวิชา พระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง ศีลธรรมจริยธรรม พบว่า โดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจ อยู่ในระดับที่พอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.57 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์