รายงานการประเมินโครงการเด็กรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ชื่อเรื่อง        รายงานการประเมินโครงการเด็กรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี

ชื่อผู้วิจัย       นายวีระพงษ์  มาสินธุ์

ปีการศึกษา  2558

บทคัดย่อ

 

                    การประเมินครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินความเหมาะสมในด้านบริบทของโครงการเด็กรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี  2) ประเมินความเหมาะสมในด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการเด็กรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาล 4  บ้านอุเมะ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี 3) ประเมินความเหมาะสมในด้านกระบวนการ ของโครงการเด็กรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี และ 4) ประเมินความเหมาะสมในด้านผลผลิต ของโครงการเด็กรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ อำเภอสายบุรี  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ จำนวน 103 คน ได้แก่ ครู จำนวน  13  คน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 9 คน และนักเรียน จำนวน 81  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

                    ผลการประเมิน พบว่า

                         1. การประเมินความเหมาะสมในด้านบริบทของโครงการเด็กรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาล 4  บ้านอุเมะ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.55 , S.D. = 1.00)

                         2. การประเมินความเหมาะสมในด้านปัจจัยเบื้องต้น ของโครงการเด็กรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาล 4  บ้านอุเมะ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.54 , S.D. = 1.05)

                         3. การประเมินความเหมาะสมในด้านกระบวนการ ของโครงการเด็กรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาล 4  บ้านอุเมะ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยีรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51 , S.D. = 1.06) และนักเรียน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.53 , S.D. = 1.07)

                         4. การประเมินความเหมาะสมในด้านผลผลิตของโครงการเด็กรุ่นใหม่ร่วมใจต้านยาเสพติดของโรงเรียนเทศบาล 4  บ้านอุเมะ อำเภอสายบุรี  จังหวัดปัตตานี ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความคิดเห็นโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52 , S.D. = 1.07) และนักเรียน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.51 , S.D. = 1.08)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์