ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้ กิจกรรมภาพพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิท

รายงาน           ผลการใช้ชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้

กิจกรรมภาพพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา

ผู้รายงาน         นายวิเชียร  นวนมุสิก

ปีการศึกษา       2560

 

บทคัดย่อ

          การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและพัฒนาหาประสิทธิภาพของชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางความคิดสร้างสรรค์ ก่อนและหลังการใช้ชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้ชุดกิจกรรม

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 28 คน ที่ได้มาจากการเลือกกลุ่มตัวอย่างตามความสะดวก โดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ เป็นกิจกรรมที่เน้นให้เด็กแสดงออกถึงความคิดอเนกนัย ประกอบไปด้วย ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดริเริ่ม ความคิดละเอียดลออ มีจำนวน 10 กิจกรรม แบบทดสอบเพื่อวัดประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ก่อนเรียนและหลังเรียน มี 2 กิจกรรม  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน โดยได้ศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ก่อนนำผลการสอนมาวิเคราะห์ หาประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สถิติที    (t-test)       

         ผลการศึกษาพบว่า

         1. ชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 มีคุณภาพตามเกณฑ์ 80/80 กล่าวคือ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.60/81.33 สามารถนำไปใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ 

          2.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1/1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดฝึกกิจกรรม การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์   แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

          3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้ชุดฝึกกิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมภาพพิมพ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.41

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์