การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริม การบันทึกในหน่วยความจา (CESSL Model) เรื่อง Family กลุ่มสาระกา

ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริม
           การบันทึกในหน่วยความจา (CESSL Model) เรื่อง Family
           กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
           สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษาค้นคว้า นางรัตนา ญาณสูตร
ปีการศึกษา 2559

                                           บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการของผู้เรียน รายวิชา
ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช
2) เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการบันทึกใน
หน่วยความจา (CESSL Model) เรื่อง Family กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนตามแนว
ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจา (CESSL Model) เรื่อง Family
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4) เพื่อขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการบันทึก
ในหน่วยความจา (CESSL Model) เรื่อง Family กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 4/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์ สังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช จานวน 38 คน โดยวิธีการสุ่มอย่างง่ายด้วยการจับฉลาก (Simple Random
Sampling) ทั้งชั้นเรียน โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบวิเคราะห์
เอกสาร จานวน 2 ฉบับ 2. รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ 2.1 แบบ
สัมภาษณ์การบันทึกในหน่วยความจา 2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2.3 แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 1. วิเคราะห์องค์ประกอบและกระบวนการเรียน
การสอนตามแนวคิดวิธีการเชิงระบบและสรุปตีความ 2. วิเคราะห์ผลด้านความสามารถในด้านคิด
วิเคราะห์ของนักเรียน โดยใช้ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ t-test dependent
และวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ผลการวิจัย พบว่า
1. การศึกษาสภาพบริบทของโรงเรียน พบว่าสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ผู้เรียนยังไม่สามารถจาคาศัพท์ภาษาอังกฤษได้ และส่งผลให้ไม่สามารถนาไป แต่งประโยคได้
นอกจากนี้ยังพบว่าครูผู้สอนยังไม่ได้ส่งเสริมการสร้างความรู้และการบันทึกในหน่วยความจาให้กับ
นักเรียน ส่วนใหญ่ยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือยังไม่ตรงตามหลักการ เพราะเข้าใจว่า
การท่องจาจะสามารถทาให้ผู้เรียนสามารถจาคาศัพท์ได้ในความจาระยะยาว

2. รูปแบบการเรียนการสอนนี้มีชื่อเรียกว่า “CESSL Model ” ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการกระตุ้นให้เกิดความสงสัยในปัญญา (Cognitive conflict stage : C) 2) ขั้นขยายโครงสร้างทางปัญญา (Expand the cognitive structure stage : E) 3) ขั้นส่งเสริมการใส่ใจในความจาระยะประสาทสัมผัส (Enhance attention in sensory register : S) 4) ขั้นส่งเสริมการฝึกปฏิบัติและการจัดกลุ่มในความจาระยะสั้น (Enhance rehearsal and chunking in short-term memory : S) และ 5) ขั้นการส่งเสริมการขยายความรู้และ การจัดหมวดหมู่ (Enhance elaborate and organization in long-term memory : L) โดยมีค่าประสิทธิภาพ (E1 /E2) ของรูปแบบการเรียนการสอนเท่ากับ 88.07/86.45 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ 3) ประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจา (CESSL Model) เรื่อง Family กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า 3.1 การบันทึกในหน่วยความจาของผู้เรียน มี 3 ระยะได้แก่ 1.การบันทึกในความจาระยะประสาทสัมผัส โดยผู้เรียนจะต้องใส่ใจ 2. การบันทึกในความจาระยะสั้น ผู้เรียนจะต้องจัดกลุ่มและการทาแบบฝึกหัดหรือการท่องสารสนเทศซ้าๆ และ 3. การบันทึกในความจาระยะยาว ผู้เรียนจะต้องขยายความรู้และจัดหมวดหมู่สารสนเทศ 3.2 ผลการทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 34.55 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนสอบของนักเรียนหลังเรียน พบว่า คะแนนสอบของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3.3 ความคิดเห็นของนักเรียนกลุ่มขยายผลที่มีต่อการใช้รูปแบบการเรียนการสอน ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจา (CESSL Model) เรื่อง Family กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า หลังจากที่เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการบันทึก ในหน่วยความจา ส่งผลให้ช่วยจาคาศัพท์ได้ดีขึ้นและสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันได้เป็นอย่างดี 4) การขยายผลการใช้รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการบันทึกในหน่วยความจา (CESSL Model) เรื่อง Family กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่าหลังการเรียนการสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนการสอน นักเรียนกลุ่มขยายผลมีความสามรถในการบันทึกในหน่วยความจา และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์