การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์

ชื่อเรื่อง   :   การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”
                จังหวัดสุรินทร์
ผู้วิจัย     :   สุชาติ  บูรณ์เจริญ, โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  อำเภอเมืองสุรินทร์ 
                จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2559

                                                    บทคัดย่อ

           การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์  2) สร้างและหาคุณภาพรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  จังหวัดสุรินทร์  3) ทดลองใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์  และ 4) ประเมินผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์ โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย ดังนี้

            ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียน เทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) คณะ
กรรมการสถานศึกษา จำนวน  14  คน  2)  คณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่าย จำนวน 24  คน
3) หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 9  คน  และ 4) ตัวแทนสภานักเรียน จำนวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสัมภาษณ์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา

 ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและหาคุณภาพรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จำนวน 5 คน เพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบ  แครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ขั้นตอนที่ 3  การใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์  ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมตอนต้นและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 62 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบประเมินคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  คือ 1)  ครูประจำชั้น จำนวน  4 คน  2)  นักเรียนที่ได้รับการทดลองใช้  จำนวน 62 คนและ 3) ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 62  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบประเมินความพึงพอใจ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ ค่าเฉลี่ย () และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)

 

           ผลการวิจัย  พบว่า


               1. สภาพปัญหาและแนวทางการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  จังหวัดสุรินทร์  มีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ควรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา  จำนวน  4  ด้าน คือด้านวินัยและความรับผิดชอบ  ด้านความประหยัด  ด้านความซื่อสัตย์  และด้านความเมตตากรุณา แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนที่เหมาะสมสำหรับโรงเรียน คือ กิจกรรมรู้หน้าที่มีวินัย  กิจกรรมใส่ใจความประหยัด  กิจกรรมซื่อสัตย์สุจริต  และกิจกรรมคิดดีมีเมตตา 

      2. คู่มือการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” จังหวัดสุรินทร์  ที่สร้างขึ้น ประกอบด้วย หลักการ   คำชี้แจงในการใช้  เนื้อหากิจกรรมรู้หน้าที่มีวินัย  กิจกรรมใส่ใจความประหยัด  กิจกรรมซื่อสัตย์สุจริต   กิจกรรมคิดดี มีเมตตา คุณธรรมจริยธรรมด้านวินัยและความรับผิดชอบ   ด้านความประหยัด  ด้านความซื่อสัตย์   ด้านความเมตตาและการวัดและประเมินผล  ซึ่งผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่า คู่มือที่สร้างขึ้นมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

               3. นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” ที่ได้รับการพัฒนาส่งเสริมด้วยรูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” มีระดับคุณธรรมจริยธรรมอยู่ในระดับมากขึ้นไป ซึ่งผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

               4. นักเรียน  ครูและผู้ปกครอง   มีความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” อยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์