การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”

ชื่อเรื่อง    :   การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”

ผู้วิจัย      :   สุชาติ  บูรณ์เจริญ, โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  อำเภอเมืองสุรินทร์ 

                    จังหวัดสุรินทร์  ปีการศึกษา 2560

                                                              บทคัดย่อ

              การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการรับการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  2)  พัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน  3)  ใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ  4)  ประเมินผลรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โดยมีขั้นตอนในการดำเนินการวิจัย ดังนี้

            ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการรับการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  แหล่ง     ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยในขั้นตอนนี้ ได้แก่ 1) รายงานการประชุมครูฝ่ายวิชาการ  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  8 กลุ่มสาระ  2)  การสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศภายในสถานศึกษา จากครู  จำนวน 38 คน  และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  จำนวน 8 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือแบบสอบถามสภาพปัญหาและความต้องการรับการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

            ขั้นตอนที่ 2  การพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  คือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา และการบริหารการศึกษา  จำนวน 5 คน  นวัตกรรมแบะเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1)  คู่มือการนิเทศภายในสถานศึกษา  เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน  โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์”  2)  แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

            ขั้นตอนที่ 3  การใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล 3  “เทศบาลอนุสรณ์” แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย  ได้แก่ 1)  ครูผู้สอน จำนวน 38  คน  2)  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ผู้ปฏิบัติการนิเทศ จำนวน 8 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของครู  2) แบบประเมินประสิทธิภาพของครูผู้นิเทศการสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

            ขั้นตอนที่ 4 การประเมินผลการใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 คน และครูปฏิบัติการสอน จำนวน 38 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ   แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ()  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

สรุปผลการวิจัย

             1. ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ และมีปัญหาการติด  0.ร เกิดจากนักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อการเรียน  ปัญหาผู้ปกครองไม่มีเวลาในการกำกับ ติดตาม และดูแลนักเรียน  โรงเรียนขาดระบบการนิเทศการเรียนการสอนของครูเพื่อพัฒนาครูที่เป็นระบบ  ปัญหาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนมากที่สุด คือ ปัญหาด้านการจัดการเรียนรู้  ซึ่งครูมีความต้องการให้โรงเรียนจัดระบบการนิเทศการจัดการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น

            2. ผลการสร้างรูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” มีองค์ประกอบสำคัญ 5 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการในการรับการนิเทศภายในสถานศึกษา 2) การวางแผนและกำหนดทางเลือกการนิเทศ  3) การสร้างสื่อ เครื่องมือและพัฒนาวิธีการนิเทศ 4) การปฏิบัติการนิเทศภายในสถานศึกษา และ 5) การประเมินผลและรายงานผล   รูปแบบที่สร้างขึ้นผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นว่ามีความเหมาะสม ระดับมาก

              3. ผลจากการใช้รูปแบบการนิเทศภายในสถานศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 “เทศบาลอนุสรณ์” พบว่า  ครูผู้สอนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  ครูผู้นิเทศสามารถปฏิบัติการนิเทศ มีประสิทธิภาพอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  ส่วนด้านความก้าวหน้าด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

              4. ผลการประเมินความพึงพอใจของครูผู้นิเทศ และครูผู้รับการนิเทศจากรูปแบบการนิเทศที่สร้างขึ้น พบว่า  ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์